Ecobonus: alle interventies aftrekbaar in 730 (2023)

Superbonus van 110%

De aftrek van 110%het is afhankelijk van de kosten die worden gemaakt voor degenen die thermische isolatie-interventies, vervanging van airconditioningsystemen in de winter en vermindering van aardbevingsrisico's in hun flatgebouwen of eengezinswoningen zullen uitvoeren. De belastingaftrek van 110% is geldig voor werken uitgevoerd tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2022.

Verduisterende muskietennetten

Normaal gesproken is de aanschaf van klamboes niet aftrekbaar, maar onder bepaalde voorwaarden valt deze wel onder de aftrek van 50% van de kosten gemaakt voor het plaatsen van zonneschermen. In de praktijk moeten ze niet alleen insecten afschrikken, maar ook de energieprestaties van het huis verbeteren door het zonlicht af te schermen.

Eigenlijk moeten klamboes:

 • om een ​​geglazuurd oppervlak te beschermen
 • niet vrij door de gebruiker te monteren en te demonteren;
 • verstelbaar zijn en ‘technische’ schermen zijn met CE-markering;

Zowel het leveren en plaatsen van de verschillende soorten klamboes als het eventuele metselwerk dat nodig is voor de montage zijn aftrekbaar.

De aftrek is verschuldigd voor 50% van de uitgaven, met een maximaal aftrekbaar bedrag van 120.000 euro.

Energieherkwalificatie-interventies van volledige gebouwen

Voor mondiale energieherontwikkelingsinterventies van bestaande gebouwen bedoelen we deinterventies gericht op het verminderen van de behoefte aan primaire energienoodzakelijk om te voldoen aan de behoeften die verband houden met een standaardgebruik van het gebouw, waardoor een energieprestatie-index voor airconditioning in de winter kan worden bereikt die niet hoger is dan de waarden gedefinieerd door het decreet van de minister van Economische Ontwikkeling van 11 maart 2008 - Bijlage A. Voor interventies uitgevoerd vanaf 6 oktober 2020 wordt verwezen naar de “minimumvereisten” uiteengezet in paragraaf 3.4 van Bijlage 1 van het gelijknamige decreet van 26 juni 2015. Dit type interventie omvat:

 • de vervanging of installatie van winterairconditioners, ook met niet-condenserende warmtegeneratoren, met warmtepompen, met warmtewisselaars voor stadsverwarming, met biomassaketels;
 • warmtekrachtkoppeling, regeneratie-installaties;
 • geothermische installaties;
 • isolatie-ingrepen die niet de kenmerken hebben die nodig zijn om te worden opgenomen in de andere typen ingrepen.

Bij dit type ingrepen wordt niet gespecificeerd welke werken of welke systemen moeten worden geïmplementeerd om de aangegeven energieprestatie te behalen.De interventie, Inderdaad,het wordt gedefinieerd op basis van het resultaatdie hetzelfde moet bereiken in termen van vermindering van de jaarlijkse behoefte aan primaire energie voor airconditioning in de winter.

De besparingsindex moet worden berekend op basis van de energiebehoeften van het gehele gebouw en niet op basis van die van de afzonderlijke gebouweenheden waaruit het gebouw bestaat.

De energieprestatie-index kan ook worden bereikt door de implementatie van autonoom gesubsidieerde interventies, in dit geval worden de uitgaven in dit type interventie beschouwd en niet in het autonome type waartoe deze behoort.

(Video) 730 in autonomia - IL TUTORIAL

Maximaal bedrag aan aftrekbare kosten voor energieherkwalificatie-interventiesbedraagt ​​153.846,15 euro.

Ingrepen op de gebouwschil

Met ingrepen aan de schil van bestaande gebouwen bedoelen we ingrepen aan gebouwen, aan gebouwdelen of vastgoedeenheden, die verband houden metondoorzichtige structurenverticaal(meestal buitenmuren),horizontale ondoorzichtige structuren(daken en vloeren), die het verwarmde volume begrenzen, naar buiten of naar onverwarmde kamers.

Het eenvoudig renoveren van de muren is niet voldoende als ze al voldoen aan de vereiste warmtedoorgangsindexen, maarhet is noodzakelijk dat deze indices na de werkzaamheden verder worden verlaagd.Voor werken gestart na 6 oktober 2020 wordt verwezen naar de grenswaarden vermeld in tabel 1 van bijlage E bij het ministerieel besluit van 6 augustus 2020.

De toegangsdeurenze zijn aftrekbaar als ze de verwarmde schil van het gebouw naar buiten of naar onverwarmde kamers afbakenen en de thermische transmissie-indexen die nodig zijn voor de vervanging van de ramen worden gerespecteerd.

Ze zijn bijvoorbeeld aftrekbaar:

 • de levering en installatie van isolatiemateriaal om de thermische eigenschappen van de bestaande constructies te verbeteren;
 • de levering en installatie van gewone materialen, ook noodzakelijk voor de constructie van extra metselwerkconstructies dichtbij de reeds bestaande, voor de verbetering van de thermische eigenschappen van de bestaande constructies;
 • sloop en wederopbouw van het bouwelement;

Het maximale bedrag van de aftrekbare kosten voor ingrepen aan de gebouwschil bedraagt ​​92.307,69 euro.

Zonnepanelen

Met installatie van zonnepanelen bedoelen wijde installatie van zonnepanelen voor de productie van warm water voor huishoudelijk of industrieel gebruiken om de warmwaterbehoefte in zwembaden, sportfaciliteiten, verpleeghuizen, scholen en universiteiten te dekken.

De panelen moeten een kwaliteitscertificaat voorleggen dat voldoet aan de normen van een geaccrediteerd laboratorium. De EN 12975- en EN 12976-normen geïmplementeerd door een nationale certificeringsinstantie van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland zijn gelijkwaardig aan UNI EN 12975 of UNI EN 12976. Verder moet de minimale garantietermijn voor zonnepanelen vijf jaar bedragen voor panelen en tanks (inclusief warmtepomptanks) en twee jaar voor accessoires en technische componenten.

Ze worden gelijkgesteld met zonnepanelenthermodynamische systemen met zonneconcentratievoor de productie van warm water, maar ook voor de productie van warm water en elektriciteit. Nauwkeuriger gezegd is het thermodynamische systeem voor uitsluitend de productie van warm water volledig aftrekbaar met de bijgevoegde kwaliteitscertificering vereist voor zonnecollectoren (EN 12975), terwijl in het geval dat het thermodynamische systeem ook wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit de aftrek is uitsluitend verschuldigd voor de kosten die zijn gemaakt voor het deel dat betrekking heeft op de productie van thermische energie. De kwaliteitscertificering die vereist is voor de aftrek zou dezelfde moeten zijn als voor zonnecollectoren, maar de Revenue Agency, die nog niet zeker is van de toepasbaarheid van de huidige Europese wetgeving, is van mening dat hetzelfde kan worden vervangen door het prestatierapport van het systeem goedgekeurd door ENEA.

Voor interventies met startdatum van de werkzaamhedenvanaf 6 oktober 2020, voor geprefabriceerde thermische zonnesystemen van het typegemaakt in de fabriek, de certificeringKeymark voor zonne-energiedie alleen betrekking heeft op de collector kan worden vervangen door de Solar Keymark-certificering die betrekking heeft op het systeem. Voor geconcentreerde zonnecollectoren of voor zonnecollectoren uitgerust met automatische bescherming tegen overmatige zonnestraling waarvoor het niet mogelijk is om de Solar Keymark-certificering te verkrijgen, wordt deze laatste vervangen door een technische goedkeuring afgegeven door ENEA.

Eigen risico's zijn bijvoorbeeld:

 • Het leveren en installeren van alle thermische, mechanische, elektrische en elektronische apparatuur;
 • de hydraulische en metselwerken die nodig zijn voor de ultramoderne constructie van thermische zonne-energiesystemen die organisch verbonden zijn met de nutsvoorzieningen, ook in integratie met verwarmingssystemen.

Het maximale bedrag aan aftrekbare uitgaven voor zonnepanelen bedraagt ​​92.307,69 euro.

Bij toegang tot Conto Termico en Conto Termico 2.0 is de aftrek niet verschuldigd.

(Video) Learn More about Beneficial Ownership Information Reporting Requirements

Winterverwarmingssystemen

De interventies van gehele of gedeeltelijke vervanging van bestaande airconditioningsystemen komen in aanmerking:

 • met systemen uitgerust met lucht- of watercondensatieketels met een rendement dat minstens gelijk is aan klasse Avan het product bedoeld in EU-verordening nr. 811/2013en gelijktijdige installatie van geavanceerde thermoregulatiesystemen, behorend tot de klassen V, VI of VIII van de mededeling van de Commissie 2014/C 207/02;
 • met systemen uitgerust met hybride toestellen, bestaande uit een warmtepomp geïntegreerd met een condensatieketel, in de fabriek gemonteerd en uitdrukkelijk door de fabrikant ontworpen om in combinatie met elkaar te werken. De verhouding tussen het nominaal nuttig thermisch vermogen van de warmtepomp en het nominaal nuttig thermisch vermogen van de ketel moet kleiner dan of gelijk zijn aan 0,5;
 • consystemen uitgerust met hoog rendement warmtepompen, geothermische systemen met lage enthalpieen contextuele verfijning van het gecreëerde distributiesysteem.

Ook interventies zijn aftrekbaar:

 • Vantransformatie van individuele autonome systemen naar gecentraliseerde winterairconditioningsystemenmet warmteboekhouding;
 • Vantransformatie van gecentraliseerde systemenom warmteboekhouding en thermoregulatie en de bijbehorende werkzaamheden toepasbaar te maken(zoals aanpassingen aan reeds bestaande systemen voor een correct technisch beheer van de installaties);
 • Vanvervanging van traditionele elektrische boilersmet warmtepompboilers bestemd voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik;
 • van installatie vanindividuele thermoregulatie- en warmtemeetsystemenom het warmteverbruik van elke radiator te meten, uitgevoerd in combinatie met de volledige of gedeeltelijke vervanging van dezelfde systemen. Als de ketel niet wordt vervangen, zijn de werkzaamheden aftrekbaar bij verbouwingen.

Om van de aftrek te kunnen profiteren, moet elke aanpassing van het airconditioningsysteem, in de aanwezigheid van stralingslichamen (zoals radiatoren van gietijzer, staal, aluminium), een thermoregulatiesysteem voor de kamer omvatten, ook met thermostatische kranen op elk aanwezig stralingslichaam .

Laten we een paar voorbeelden doen. Zijn aftrekbaar:

 • de installatie van thermostatische kranen op alle stralingslichamen van het systeem waarop de interventie betrekking heeft;
 • de ontmanteling en buitengebruikstelling van het bestaande, gedeeltelijke of volledige winterairconditioningsysteem;
 • de levering en installatie van alle thermische, mechanische, elektrische en elektronische apparatuur;
 • de hydraulische en metselwerken die nodig zijn voor de vakkundige vervanging van airconditioningsystemen in de winter door systemen uitgerust met condensatieketels;
 • eventuele interventies op het distributienetwerk, op de waterbehandelingssystemen, op de controle- en regelapparatuur en op de emissiesystemen.
 • professionele diensten ten dienste van de noodzakelijke interventies.

Het maximale bedrag aan aftrekbare uitgaven voor winterairconditioningsystemen bedraagt ​​46.153,84 euro.

Zij komen niet in aanmerking:

 • de installatie van winterairconditioningsystemen in gebouwen die daar niet over beschikten;
 • de vervanging van airconditioningsystemen in de winter door niet-condenserende of condenserende warmtegeneratoren maar met een energieklasse lager dan A (deze interventies kunnen echter worden vergemakkelijkt als ze voldoen aan de verwachte energieprestatie-index);
 • de transformatie van het winterairconditioningsysteem van gecentraliseerd naar individueel of autonoom.

Vanaf 1 januari 2018 interventies ter vervanging van airconditioningsystemen, met systemen uitgerust met lucht- of watercondensatieketels met een rendement dat minstens gelijk is aan klasse Avan het product bedoeld in EU-verordening nr. 811/2013zijn 50% aftrekbaar, met een maximale aftrekbare kosten van 60.000 euro. Condensatieketels uit de lagere klasse zijn uitgesloten van de aftrek.

Luifels

SKosten gemaakt voor de aanschaf en plaatsing van zonwering zijn aftrekbaaren mobiele verduisterende technische sluitingen, vast gemonteerd op de gebouwschil of de componenten ervan, en kunnen binnen, buiten worden geïnstalleerd of in het glasoppervlak worden geïntegreerd.

De schermen:

 • ze moeten een geglazuurd oppervlak beschermen en intern, extern of daarin geïntegreerd worden aangebracht;
 • ze mogen niet vrij door de gebruiker worden gemonteerd en gedemonteerd;
 • ze kunnen in combinatie zijn met geglazuurd of autonoom (projecterend);
 • ze moeten mobiel zijn;
 • het moeten ‘technische’ afschermingen zijn;
 • voor verduisteringssluitingen (rolluiken, jaloezieën, rolluiken, enz.) worden alle oriëntaties als geldig beschouwd;
 • voor screens die niet in combinatie met beglazing zijn (zonneschermen, jaloezieën, rolgordijnen, armschermen) zijn screens met een noord-, noordoost- en noordwestoriëntatie uitgesloten;
 • moet een waarde hebben van de totale zonnetransmissiefactor gekoppeld aan het type glas van het beschermde beglazingsoppervlak kleiner dan of gelijk aan 0,35, geëvalueerd met betrekking tot glastype C volgens de norm UNI EN 14501.

Zowel het leveren en aanbrengen van de diverse soorten afschermingen als het eventuele metselwerk dat nodig is voor het op- en afbouwen en afvoeren van de voorgaande systemen zijn aftrekbaar.

De aftrek is verschuldigd voor 50% van de uitgaven, met een maximaal aftrekbaar bedrag van 120.000 euro.

Installaties uitgerust met warmtegeneratoren die worden aangedreven door brandbare biomassa

(Video) La Verità Su 730 Precompilati 2022 | Ti Sorprenderà

Kosten gemaakt voor de aankoop en installatie van winterairconditioningsystemen met systemen uitgerust met warmtegeneratoren aangedreven door brandbare biomassa (houtpellets, hout, houtsnippers, afvalputten, biobrandstoffen...) zijn aftrekbaar.

De ingreep kan een gehele of gedeeltelijke vervanging van de oude warmtegenerator zijn of een nieuwe installatie op bestaande gebouwen.

Tot de toegestane ingrepen behoren naast deze die betrekking hebben op de warmtegenerator ook eventuele ingrepen aan het distributienet, aan de waterbehandelingssystemen, aan de controle- en regelapparatuur en aan de emissiesystemen.

De warmtegenerator moet tot een van de volgende categorieën behoren:

TypologieReferentie standaard
Biomassaketels met een vermogen lager dan 500 kWUNI EN 303-5
Biomassaketels met een vermogen gelijk aan of groter dan 500 kW-
Huishoudelijke biomassaketels die ook de installatieruimte verwarmen met een vermogen onder de 50 kWUNI-EN 12809
Kachels op vaste brandstoffenUNI-EN 13240
huishoudelijke verwarmingstoestellen op pellets met een vermogen van minder dan 50 kWUNI-EN 14785
Thermo-fornuizenUNI-EN 12815
Vaste brandstofinzetstukkenUNI-EN 13229
Apparaten met langzame warmteafgifte, aangedreven door vaste brandstoffenUNI-EN 15250
Pelletbranders voor kleine verwarmingsketelsUNI-EN 15270

Verder moet het systeem aan de volgende eisen voldoen:

 • een minimaal nominaal winstrendement van niet minder dan 85% (gebaseerd op punt 1 van bijlage 2 van wetsdecreet nr. 28 van 2011);
 • de milieucertificering bedoeld in het ministerieel besluit van 7 november 2017, n. 186, gepubliceerd in het Publicatieblad van 18 december 2017, n. 294, ter implementatie van art. 290, paragraaf 4, van wetsdecreet nr. 152 van 2006, gebaseerd op punt 1 van bijlage 2 van wetsdecreet nr. 28 van 2011;
 • naleving van lokale regelgeving voor de generator en biomassa;
 • naleving van UNI EN ISO 17225-2 voor pellets, UNI EN ISO 17225-4 voor houtsnippers en UNI EN ISO 17225-5 voor hout.

Bovendien moeten voor interventies waarvan de werkzaamheden starten vanaf 6 oktober 2020 de generatoren aangedreven door brandbare biomassa voldoen aan de eisen vermeld in bijlage G bij het ministerieel besluit 6 augustus 2020. Bovendien mag het totale thermische vermogen van de nieuwe geïnstalleerde generatoren het vermogen van de vervangen generatoren niet met meer dan 10% overschrijden, tenzij de verhoging wordt gemotiveerd door de dimensionele verificatie van het verwarmingssysteem uitgevoerd in overeenstemming met de UNI-norm 12831. In het geval van eengezinswarmtegeneratoren voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik en winterairconditioning zijn nominale vermogens tot 35 kW toegestaan.
Elk type generator (houthaarden, houtkachels, biomassaketels, pelletkachels en open haarden…) moet over de specifieke door Enea vereiste certificeringen beschikken.

Eigen risico's zijn bijvoorbeeld:

 • de demontage en verwijdering van het bestaande, gedeeltelijke of volledige winterairconditioningsysteem;
 • de levering en installatie van alle thermische, mechanische, elektrische en elektronische apparatuur;
 • de hydraulische en metselwerken die nodig zijn voor de vervanging, op een vakkundige manier, van reeds bestaande systemen door systemen uitgerust met warmtegeneratoren die worden aangedreven door brandbare biomassa.

De aftrek is verschuldigd voor 50% van de uitgaven, waarvan het maximale aftrekbare bedrag 60.000 euro bedraagt.

Bij toegang tot Conto Termico en Conto Termico 2.0 is de aftrek niet verschuldigd

Installatie van multimedia-apparaten

ENaftrekbaar de aanschaf, installatie en inbedrijfstelling vanmultimedia domotica-apparatenvoor de afstandsbediening van de verwarmings- of warmwaterproductie- of airconditioningsystemen van de wooneenheden, die een efficiënte werking van de verwarmings-/airconditioningsystemen garanderen. Dit zijn apparaten voor het in-, uitschakelen en wekelijks programmeren van de systemen op afstand, die tonen via multimediakanalen het energieverbruik, de huidige bedrijfsomstandigheden en de regeltemperatuur van de systemen.

Multimediakanalen moeten periodiek gegevens over het energieverbruik aanleveren. De apparaten moeten de huidige bedrijfsomstandigheden en de regeltemperatuur van de systemen weergeven en het in- en uitschakelen op afstand en wekelijkse programmering van het systeem mogelijk maken.
Voor interventies uitgevoerd na 6 oktober 2020 kan de meting van het verbruik ook indirect plaatsvinden, zelfs met de mogelijkheid om andere in het systeem geïnstalleerde meetsystemen te gebruiken. Multimediasystemen moeten beschikken over een technologie die minimaal tot klasse B van de norm EN 15232 behoort.

ENde levering en installatie van alle elektrische, elektronische en mechanische apparatuur en de elektrische en metselwerken die nodig zijn voor de installatie van "gebouwautomatiserings"-systemen van de verwarmingssystemen van de gebouwen zijn aftrekbaar. De aankoop van apparaten zoals mobiele telefoons, tablets of pc's waarmee u met deze apparaten kunt communiceren, komt niet in aanmerking. Als de installatie van multimedia-apparaten gebeurt in combinatie met een andere energieherkwalificatie-interventie (installatie van zonnepanelen, vervanging van winterairconditioning ...) de relatieve uitgave vloeit naar de andere interventie waarmee deze verbonden is om het maximaal aftrekbare bedrag vast te stellen.

Voor kosten gemaakt tot en met 5 oktober 2020 geldt geen maximum aftrekbare kostengrens, voor kosten die daarna worden gemaakt geldt deDe maximale aftrekbare uitgaven bedragen 15.000 euro.

Condominium gemeenschappelijke ruimtes met verhoogde aftrek

Voor deinterventies op gemeenschappelijke condominiumdelen van gebouwen, hogere kortingen zijn voorzien tot 31 december 2021,te spreiden over 10 gelijke jaarlijkse termijnen. De maximale aftrekbare kosten bedragen 40.000 euro, vermenigvuldigd met het aantal wooneenheden waaruit het condominium bestaat. De aftrek bedraagt:

 • 70% voor ingrepen aan de gebouwschil met een inval van meer dan 25% van de bruto verspreidingsoppervlakte van het gebouw;
 • 75%, voor de interventies van het vorige punt gericht op het verbeteren van de energieprestaties in de winter en de zomeren op voorwaarde dat ze minstens de gemiddelde kwaliteit behalen vermeld in de tabellen 3 en 4 van bijlage 1 van het interministerieel besluit van 26 juni 2015.

ENEA heeft de specifieke technische vereisten gepubliceerd om de aftrek te verkrijgen, met name de tussenkomst:

 • het moet betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van gebouwen die het verwarmde volume naar buiten toe begrenzen en/of de onverwarmde kamers en/of de grond en meer dan 25 procent van het verspreidingsoppervlak beslaan;
 • het moet worden geconfigureerd als vervanging of wijziging van reeds bestaande elementen (en niet als nieuwbouw in uitbreiding);
 • indien de werken tegelijkertijd worden uitgevoerd, kan dit ook de vervanging van de ramen omvatten, inclusief de bevestigingen, en het plaatsen van zonwering, op voorwaarde dat deze zijn opgenomen in de werken voorzien in hetzelfde technisch rapport bedoeld in paragraaf 1 van het art. . 8 van wetsdecreet Nee. 192 van 2005 en daaropvolgende wijzigingen en vasthoudend aan dezelfde externe structuren die het voorwerp zijn van de interventie;
 • bij eventuele plaatsing van zonneschermen moet de ingreep de specifieke kenmerken hebben;
 • voor interventies gericht op het verbeteren van de winter- en zomerprestaties met verwijzing naar tabellen 3 en 4 van DI 26 juni 2015 moet de gebouwschil van het gehele gebouw in de initiële staat een lage kwaliteit hebben, zowel voor de winterenergieprestaties als voor de zomer energieprestatie en minimaal gemiddelde kwaliteit na de interventie;
 • voor interventies waarvan de werkzaamheden op 6 oktober 2020 beginnen, kunnen dezelfde uitgavenlimieten ook interventies op gemeenschappelijke gecentraliseerde systemen omvatten;
 • voor de initiële en definitieve warmtedoorgangswaarden wordt verwezen naar het Ministerieel Besluit van 6 augustus 2020.

Ecobonus en aardbevingsbonus

Als de uitgevoerde interventie, naast de zojuist waargenomen kenmerken, ook de vermindering van het seismische risico van het gebouw mogelijk maakt, wordt de aftrek 80% als de interventie de doorgang naar een lagere seismische klasse mogelijk maakt, als de doorgang van twee klassen is de aftrek geeft recht op 85% van de gedane uitgaven. In dit geval moet het gebouw tot seismische zones 1, 2 of 3 behoren.

De maximale kostenlimiet voor de aftrek bedraagt ​​136.000 euro vermenigvuldigd met het aantal eenheden waaruit het gebouw bestaat en is verdeeld in 10 gelijke jaarlijkse termijnen.

Vervanging van armaturen

De vervanging van armaturen is aftrekbaar, ook van hulpconstructies die invloed hebben op de warmteafvoer (rolluiken of rolluiken), of die structureel zijn samengevoegd(dozen verwerkt in het frame van het armatuur).

De ramen moeten een verwarmd volume naar buiten of onverwarmde ruimtes afbakenen en de ingreep moet worden geconfigureerd als vervanging van bestaande elementen of delen daarvan (niet als nieuwe installatie).

Het eenvoudig vervangen van de armaturen is niet voldoende als ze al voldoen aan de vereiste thermische transmissie-indexen, maar het is noodzakelijk dat deze indexen na de werkzaamheden verder worden verlaagd. Eigen risico's zijn bijvoorbeeld:

 • het leveren en plaatsen van een nieuw raam inclusief kozijn;
 • de integratie en vervanging van bestaande glascomponenten;
 • isolatie of vervanging van de dozen in overeenstemming met de doorlaatbaarheidslimieten die voor de armaturen zijn voorzien;
 • levering en montage van rolluiken, rolluiken en bijbehorende accessoire-elementen, gelijktijdig vervangen met de armaturen, of alleen het glas, onder voorbehoud van tussenkomst.

De aftrek bedraagt ​​50% over een maximale subsidiabele uitgave van 120.000 euro.

Aankoop van micro-warmtekrachtkoppelingen

De aanschaf en installatie van micro-warmtekrachtkoppelingen ter vervanging van bestaande systemen zijn aftrekbaar.

Om voor de aftrek in aanmerking te komen, moeten de interventies leiden tot primaire energiebesparingen (PES), zoals gedefinieerd in bijlage III bij het besluit van de minister van Economische Ontwikkeling van 4 augustus 2011, gepubliceerd in het Staatsblad nr. 218 van 19 september 2011, gelijk aan minimaal 20 procent.

Alle geproduceerde thermische energie moet worden gebruikt om te voldoen aan de thermische vraag voor de airconditioning van de kamers en de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik.

De kosten van het demonteren en buiten gebruik stellen van het bestaande airconditioningsysteem, de levering en installatie van alle thermische, mechanische, elektrische en elektronische apparatuur, de noodzakelijke hydraulische en metselwerken, de aanpassing van het distributienetwerk, systemen zijn aftrekbaar. , controleapparatuur, regel- en emissiesystemen.

Het maximale bedrag aan aftrekbare uitgaven bedraagt ​​153.846,15 euro.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 04/30/2023

Views: 6241

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.